2823/3 อาคารมายออฟฟิศ ชั้นที่ 2
ห้องเลขที่ 235 ถ.เจริญกรุง บางคอแหลม กทม. 10120

การฝึกอบรม

SOCIAL COMPLIANCE TRAINING

การอบรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คือการอบรมข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยในการทำงาน สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการดำเนินธุรกิจของท่าน

โดยผู้เข้าร่วมการอบรมนี้ จะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการต่อยอด เพื่อรับการตรวจมาตรฐาน BSCI, SMETA, ICS และข้อกำหนดลูกค้าอื่นๆ ได้

CUSTOMS AND TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM (C-TPAT) TRAINING

การอบรม C-TPAT คือการอบรมด้านระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการก่อการร้าย ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างศุลกากรสหรัฐอเมริกากับภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยผู้เข้าร่วมการอบรมนี้ จะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการต่อยอด เพื่อรับการตรวจมาตรฐาน SCAN, AEO และข้อกำหนดลูกค้าอื่นๆ ได้