2823/3 อาคารมายออฟฟิศ ชั้นที่ 2
ห้องเลขที่ 235 ถ.เจริญกรุง บางคอแหลม กทม. 10120

การรับรองระบบการบริหารจัดการ

ISO 9001 – QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสำหรับระบบการบริหารจัดการคุณภาพ โดยมาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานทั่วไป ซึ่งเหมาะสำหรับทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ

ISO 14001 – ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

ISO 14001 เป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริง สำหรับบริษัทและองค์กรที่ต้องการระบุและควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ISO 45001 – HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

ISO 45001 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมาตรฐานนี้มีส่วนช่วยให้องค์กรทุกประเภทสามารถปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ISO 22000 – FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

ISO 22000 เป็นระบบมาตรฐานสากลในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร เนื่องจากผลที่ตามมาของอาหารที่ไม่ปลอดภัยอาจมีความรุนแรง รวมไปถึงมาตรฐานการบริหารจัดการความปลอดภัยของอาหารนี้ จะสามารถช่วยให้องค์กรสามารถระบุและควบคุมอันตรายด้านความปลอดภัยของอาหารได้

FSSC 22000 – FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION

FSSC 22000 มีรูปแบบการรับรองที่สมบูรณ์สำหรับการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร โดยอ้างอิงตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ISO 22000 และ ISO 22002

ISO 27001 – INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM

ISO 27001 เป็นข้อกำหนดสำหรับการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งใช้ได้กับทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรม โดยไม่จำกัดแค่เพียงข้อมูลที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์แต่เพียงอย่างเดียว

GMP – GOOD MANUFACTURING PRACTICE

GMP จะมอบให้กับระบบการผลิตหรือการบริการขององค์กร เพื่อรับรองว่าพวกเขามีส่วนร่วมกับแนวปฏิบัติด้านการผลิตที่ดีในกระบวนการผลิตหรือบริการตาม Standard Code of Practice ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน

HACCP – HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS

HACCP เป็นระบบความปลอดภัยด้านอาหาร ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและอิงหลักตามวิทยาศาสตร์ ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัย

C-TPAT – CUSTOMS AND TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM

C-TPAT คือ ระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการก่อการร้าย เป็นโครงการร่วมมือระหว่างศุลกากรสหรัฐอเมริกากับภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา