2823/3 อาคารมายออฟฟิศ ชั้นที่ 2
ห้องเลขที่ 235 ถ.เจริญกรุง บางคอแหลม กทม. 10120

การรับรองผลิตภัณฑ์

GLOBAL RECYCLE STANDARD (GRS)

เป็นมาตรฐานสากลโดยสมัครใจสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทุกส่วน โดยมีข้อกำหนดสำหรับการรับรองโดยบุคคลที่สาม (Third-party) ในสินค้าที่ประกอบด้วยวัสดุรีไซเคิล ห่วงโซ่การคุ้มครองพยานหลักฐาน (Chain of Custody) การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการจำกัดการใช้สารเคมี

ORGANIC CONTENT STANDARD (OCS)

ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร ที่มีวัสดุอินทรีย์ตั้งแต่ 5-100% โดยเป็นมาตรฐานการตรวจสอบการมีอยู่และปริมาณของวัสดุอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

RECYCLED CLAIM STANDARD (RCS)

เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งมีข้อกำหนดสำหรับการรับรองโดยบุคคลที่สาม (Third-party) ในสินค้าที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลและห่วงโซ่การคุ้มครองพยานหลักฐาน (Chain of Custody)

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD (GOTS)

เป็นมาตรฐานการแปรรูปสิ่งทอชั้นนำของโลกสำหรับเส้นใยอินทรีย์ โดยครอบคลุมข้อกำหนดดทางสังคม เคมี และสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการผลิต

CONTENT CLAIM STANDARD(CCS)

เป็นการตรวจสอบการมีอยู่และปริมาณของวัตถุดิบที่กำหนดในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย โดยมีระบบห่วงโซ่การคุ้มครองพยานหลักฐาน (Chain of Custody) ที่แข็งแกร่งตั้งแต่ต้นทางจนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย