2823/3 อาคารมายออฟฟิศ ชั้นที่ 2
ห้องเลขที่ 235 ถ.เจริญกรุง บางคอแหลม กทม. 10120

การฝึกอบรม

ที่ GCL International เราเชื่อว่าจุดประสงค์ของการฝึกอบรม คือการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นสำหรับระบบการบริหารจัดการหรือการพัฒนาส่วนบุคคลของคุณเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ โดยเรามุ่งเน้นการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและวิธีการทำงานของธุรกิจของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าทักษะและความรู้ใหม่ ๆ สามารถนำมาปรับใช้ในสภาพแวดล้อมการทำงานได้อย่างราบรื่น

วิทยากรของเราทุกคน ล้วนแล้วแต่มีความรู้และประสบการณ์ในระดับผู้เชี่ยวชาญในมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ โดยนโยบายของ GCL International กำหนดไว้ว่า วิทยากรของเราจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบหรือผู้ทวนสอบที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ วิทยากรทุกท่านจึงมีประสบการณ์ในสถานที่จริง ในการดำเนินการตามมาตรฐานระบบการบริหารจัดการนั้น ๆ

SOCIAL COMPLIANCE TRAINING

การอบรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม คือการอบรมข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยในการทำงาน สิ่งแวดล้อม และจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการดำเนินธุรกิจของท่าน

โดยผู้เข้าร่วมการอบรมนี้ จะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการต่อยอด เพื่อรับการตรวจมาตรฐาน BSCI, SMETA, ICS และข้อกำหนดลูกค้าอื่นๆ ได้

CUSTOMS AND TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM (C-TPAT) TRAINING

การอบรม C-TPAT คือการอบรมด้านระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการก่อการร้าย ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างศุลกากรสหรัฐอเมริกากับภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยผู้เข้าร่วมการอบรมนี้ จะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการต่อยอด เพื่อรับการตรวจมาตรฐาน SCAN, AEO และข้อกำหนดลูกค้าอื่นๆ ได้