2823/3 อาคารมายออฟฟิศ ชั้นที่ 2
ห้องเลขที่ 235 ถ.เจริญกรุง บางคอแหลม กทม. 10120

C-TPAT Security Audit

ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นของ C-TPAT ทั้ง 12 หัวข้อ New Minimum Security Criteria (MSC)​

 1. วิสัยทัศน์และหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย (Security Vision & Responsibility)​
 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)​
 3. การตรวจสอบประวัติภูมิหลังของคู่ค้า (Business Partner Security)​
 4. ความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Cybersecurity)​
 5. ความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Conveyance and Instruments of International Traffic Security)​
 6. ความปลอดภัยของซีล (Seal Security)​
 7. ระเบียบปฏิบัติของความปลอดภัย (Procedural Security)​
 8. ความปลอดภัยด้านการเกษตร (Agricultural Security)​
 9. การควบคุมการเข้าออกทางกายภาพ (Physical access controls)​
 10. ความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical Security)​
 11. ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Security)​
 12. การฝึกอบรมและการสร้างสำนึก (Education, Training and Awareness)​

สนใจตรวจสอบ C-TPAT?​

ติดต่อเรา